Il compositor

Vertebra 7
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Bone
Pietra blu 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShatterWeapon
ShieldBash
ExpandShockWave
Trave 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Ruota 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
mielos 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Rod
Beehive
con fiore bomba 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
ShieldSurfingSpring
ChemicalExplosionBomb
frastornante 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ReuseSeed
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
ConfuseEffect
Cassa reticolata 2
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
AtExpandSmall
ShatterWeapon
Cero 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Torch
Braciere 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Pietra muraria 5
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShatterWeapon
ShieldBash
ExpandShockWave
Galleggiante 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Motore 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Ascensore 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
AtExpandSmall
Pilastro 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
AtExpandSmall
Pannello 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Fan
AtExpandSmall
Pilastro 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
AtExpandSmall
Sfera incendiaria 2
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Batteria 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Roccia di miasma 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShatterWeapon
ShieldBash
ExpandShockWave
ShieldSurfingSpring
Roccia di miasma 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShatterWeapon
ShieldBash
ExpandShockWave
ShieldSurfingSpring
con frutto elettrico 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ReuseSeed
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
ChemicalExplosionElectric
con frutto igneo 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ReuseSeed
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
ChemicalExplosionFire
con pigna 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
con frutto glaciale 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ReuseSeed
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
ChemicalExplosionIce
con uovo bollito 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
con aspio congelato 1
Blunt
TorchNoBurning
ShieldSurfingslipperinessUp
con salmone congelato 1
Blunt
TorchNoBurning
ShieldSurfingslipperinessUp
con trota congelata 1
Blunt
TorchNoBurning
ShieldSurfingslipperinessUp
con carpa congelata 1
Blunt
TorchNoBurning
ShieldSurfingslipperinessUp
con orata congelata 1
Blunt
TorchNoBurning
ShieldSurfingslipperinessUp
con aspio congelato 1
Blunt
TorchNoBurning
ShieldSurfingslipperinessUp
con granchio congelato 1
Blunt
TorchNoBurning
ShieldSurfingslipperinessUp
con lumaca congelata 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con arowana congelato 1
Blunt
TorchNoBurning
ShieldSurfingslipperinessUp
con cavernario congelato 1
Blunt
TorchNoBurning
ShieldSurfingslipperinessUp
con carne congelata 1
Blunt
TorchNoBurning
ShieldSurfingslipperinessUp
con carne congelata 1
Blunt
TorchNoBurning
ShieldSurfingslipperinessUp
con carne congelata 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con pollame congelato 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con pollame congelato 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con pollame congelato 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con sfera di energia Zonau 2
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
con sfera di energia Zonau 3
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
Litocuore di sassorok 13
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShatterWeapon
ShieldBash
Litocuore di sassorok lumisera 21
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ShatterWeaponLv2
Litocuore di sassorok raro 33
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ShatterWeaponLv3
Litocuore di magmarok 27
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShatterWeapon
ShieldBash
ChemicalAttackFire
Warm
Litocuore di glaciarok 27
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShatterWeapon
ShieldBash
ChemicalAttackIce
Cold
igne 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
ChemicalExplosionFire
ReuseSeed
del griock igneo 30
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ChemicalAttackFire
ChemicalExplosionFire
Warm
ChemicalFireInf
del griock glaciale 30
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ChemicalAttackIce
ChemicalExplosionIce
Cold
ChemicalIceInf
del griock elettrico 30
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ChemicalAttackElectric
ChemicalExplosionElectric
ChemicalElectricInf
elettric 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
ChemicalExplosionElectric
ReuseSeed
glaciale 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
ChemicalExplosionIce
ReuseSeed
Mandibola di Criogayla 36
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
Zampa di Gohma roccioso 38
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ShatterWeaponLv3
ExpandShockWave
Ala gigante di Regina ghibdo 40
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Fan
Nucleo di golemax 10
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ShatterWeapon
Zonau
UnlikeHammer
Nucleo di golemax avanzato 20
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ShatterWeaponLv2
Zonau
UnlikeHammer
Nucleo di golemax blindato 32
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ShatterWeaponLv3
Zonau
UnlikeHammer
gelatinos 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
ChemicalExplosionWater
WaterDamageUpElement
ReuseSeed
octo 1
Blunt
BalloonFloat
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
con mela 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
con lampone 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
shockante 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
con slancioloto 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
con melone 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con noce di palma 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
a banana 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
piccante 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
zuccon 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con ghianda 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
nocciolat 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
al pomodoro 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
eliozuccon 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con mela dorata 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
con squama del re 5
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ChemicalExplosionWater
WaterDamageUpElement
LongThrow
ShieldBash
con canna 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
speziat 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
con riso 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
con uovo 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
con latte 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
con burro 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
con grano 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
all'essenza di mostro 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
con olio 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
caseari 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
oscur 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
con carne 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con carne 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con carne 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con carne 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con carne 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con carne 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
tartufat 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
tartufat 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
di diamante 25
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
di rubino 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Rod
Warm
ChemicalExplosionFire
di zaffiro 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Rod
Cold
ChemicalExplosionIce
ChemicalExplosionIce
di topazio 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Rod
ChemicalExplosionElectric
di opale 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Rod
ChemicalExplosionWater
WaterDamageUpElement
di ambra 4
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
di lumiserite 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
al salgemma 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con pietra focaia 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
siderale 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Rod
con zonanio 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
con zonanio 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
all'erba di Hyrule 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
con cuoranello 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
con cuoranello 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
all'erba del gelo 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
all'erba del sole 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
allo spadacciofo 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
al carapacciofo 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
alla silentella 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
seren 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
all'erba shock 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
alla carota sprint 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
alla viola sprint 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
alla briocarota 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
soleggiat 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
vigoros 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
con foglia Korogu 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
Fan
con aspio 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con aspio 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con trota 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con salmone 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con carpa 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con orata 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con lumaca 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con granchio 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con arowana 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con cavernario 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con carne 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con carne 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
alla mela 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
tartufat 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
al lampone 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
shockante 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
alla noce di palma 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
a banana 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
al melone 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
piccante 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
zuccon 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
allo slancioloto 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
al cuoranello 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
al cuoranello 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
alla carota sprint 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
allo spadacciofo 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
al carapacciofo 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
con carne 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con carne 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con carne 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con carne 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
con ghianda 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
tartufat 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
alla briocarota 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
all'uovo 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
alla nocciola 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
al pomodoro 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
zuccon 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
fungin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
GuardJustEnhance
con mela 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
con cuspide 50
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldBash
AncientWeapon
ShieldBashAnmChange
luminos 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
ReuseSeed
luminos 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
ReuseSeed
con lucino 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ReuseSeed
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
ChemicalExplosionLight
Gabbia 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
legnos 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Torch
Statua di foca delle sabbie 10
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShatterWeapon
ShieldBash
Arrocciosto 9
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShatterWeapon
ShieldBash
Ghirlanda 3
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Rotolacampo 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Insegna Miceda 6
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Fan
fumin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ReuseSeed
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
TorchNoBurning
Aeroglobo 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
Zonau
Fotocefalo 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
Cannone 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShieldSurfingslipperinessDown
NoThrowing
Zonau
Vettore 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessUp
TorchNoBurning
Zonau
Fan
Vettore automatico 1
Blunt
TorchNoBurning
ShatterWeapon
Zonau
ShieldSurfingslipperinessUp
Cloche 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
Pentolone portatile 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShatterWeapon
Zonau
Elettrocefalo 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
AtExpandLarge
Zonau
ChemicalExplosionElectric
Batteria di scorta 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
Superbatteria di scorta 2
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
Ruota piccola 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
Ignicefalo 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
ChemicalExplosionFire
Luce 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
Pietra fluttuante 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShatterWeapon
Floating
Zonau
Testa di golem 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
Aliante 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
SpWing
JumpUp
Zonau
Specchio 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
Paletto 5
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Pile
Zonau
ShatterWeapon
Razzo 10
Blunt
RocketBooster
TorchNoBurning
IgnoreGravity
NoRotateYAxis
Zonau
ShatterLevelUpOnlyAim
Slitta 1
Blunt
TorchNoBurning
ShieldSurfingslipperinessUp
Zonau
Fan
Criocefalo 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
ChemicalExplosionIce
Molla 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
Spring
Zonau
ShieldSurfingSpring
Ruota grande 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ExpandShockWave
Zonau
Sempreinpiedi 5
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
ShatterWeapon
Bomba a orologeria 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Zonau
ShieldSurfingSpring
Idrante 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShatterWeapon
WaterDamageUpElement
Zonau
ChemicalExplosionWater
Turbina 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
Fan
FanShield
NoThrowing
Zonau
Foca blu 4
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
Foca verde 4
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
Foca verde 3
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
Foca rossa 3
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
PowHammer
Libreria 2
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
AtExpandSmall
Barca 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
all'idrofrutto 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ReuseSeed
ShieldSurfingNoStaggerWithDeath
ChemicalExplosionWater
WaterDamageUpElement
del viaggio 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
militare 3
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
puntut 3
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
Bone
da boblin 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
da lizalfos 3
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
Bone
da lynel 2
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
da lizalfos 6
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
della foresta 3
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
da Zora 3
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
da Gerudo 3
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
rondine 2
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
da falcone 5
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
bestiale 5
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
dragoboblin 6
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
Bone
aquila 7
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
concentrante 2
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
da lizalfos 9
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
bestiale divin 8
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
della guardia 12
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
cavalleresc 6
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
sovran 9
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
legnos 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
a doppiotiro 3
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
crepuscolare 7
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
zonanizzat 7
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
Zonau
da golem 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
Zonau
da golem rinforzat 3
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
Zonau
da golem massicci 6
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
Zonau
arcaic 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
demoniac 11
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBashAnmChange
del viaggio 9
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
militare 16
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
cavalleresc 24
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da stalgrublin 28
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
Bone
rugginos 6
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
AtExpandLarge
sovran 34
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da Zora 17
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da Gerudo 22
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
sgretolante 14
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShatterWeapon
da vogatore 4
Blunt
ShieldBash
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
AtExpandLarge
della prontezza 23
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da bracciante 6
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
della guardia 39
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
boomerante 23
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
con fendimacigni 38
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShatterWeapon
crepuscolare 32
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da Grande Goron 36
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
della furia divina 38
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
degli Zonau 8
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
Zonau
mazzuolat 5
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
AtExpandLarge
del viaggio 6
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
AtExpandLarge
massicci 7
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
rinforzat 19
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
AtExpandLarge
militare 8
ShieldBash
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
AtExpandLarge
cavalleresc 11
ShieldBash
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
AtExpandLarge
della prontezza 8
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
sovran 14
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
AtExpandLarge
da Zora 8
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
AtExpandLarge
da Gerudo 10
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
AtExpandLarge
sgretolante 9
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShatterWeapon
della guardia 32
ShieldBash
AtExpandLarge
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
magic 7
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
degli Zonau 10
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
Zonau
degli Zonau 15
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
Zonau
miasmatic 50
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShatterWeapon
mazzuolat 5
Blunt
ShieldBash
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
boomerante 11
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ligne 1
Blunt
GuardEnhance
militare 4
Blunt
GuardEnhance
cavalleresc 10
Blunt
GuardEnhance
da boblin 1
Blunt
GuardEnhance
puntut da boblin 2
Blunt
GuardEnhance
Bone
dragoboblin 6
Blunt
GuardEnhance
Bone
da lizalfos 3
Blunt
GuardEnhance
da lizalfos 5
Blunt
GuardEnhance
da lizalfos 8
Blunt
GuardEnhance
da lynel 7
GuardEnhance
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
bestiale 13
GuardEnhance
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
bestiale divin 21
GuardEnhance
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
rugginos 1
Blunt
GuardEnhance
sovran 13
Blunt
GuardEnhance
della foresta 7
Blunt
GuardEnhance
da Zora 4
Blunt
GuardEnhance
da Gerudo 5
Blunt
GuardEnhance
hylianic 22
Blunt
GuardEnhance
conigliesc 1
Blunt
GuardEnhance
da pescatore 1
Blunt
GuardEnhance
della guardia 17
Blunt
GuardEnhance
animale 1
Blunt
GuardEnhance
del viaggio 1
Blunt
GuardEnhance
fulgid 8
Blunt
GuardEnhance
ShieldSurfingslipperinessUp
prezios 12
Blunt
GuardEnhance
coperchiante 1
Blunt
GuardEnhance
dell'autodifesa 4
Blunt
GuardEnhance
ShieldSurfingslipperinessUp
eolic 3
Blunt
GuardEnhance
SpWing
salmastr 16
Blunt
GuardEnhance
degli Zonau 2
Blunt
GuardEnhance
Zonau
degli Zonau 9
Blunt
GuardEnhance
Zonau
degli Zonau 12
Blunt
GuardEnhance
Zonau
arcaic 1
Blunt
GuardEnhance
del viaggio 4
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
militare 10
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
cavalleresc 14
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
rugginos 3
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
triforcut 4
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
sovran 18
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
della foresta 14
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da Zora 11
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da Gerudo 12
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da lanciatore 8
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
piume in volo 10
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ripulente 3
Blunt
ShieldBash
AtExpandLarge
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
arpionante 4
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
della guardia 24
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
scagliadiluce 22
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
degli Zonau 4
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
Zonau
bastonante 2
Blunt
ShieldBash
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
AtExpandLarge
del viaggio 3
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
massicci 4
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
rinforzat 10
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
AtExpandLarge
militare 4
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
cavalleresc 6
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
sovran 7
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
della foresta 6
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da Zora 6
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da Gerudo 6
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
piume in volo 4
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
della guardia 15
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
magic 4
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
degli Zonau 6
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
Zonau
degli Zonau 8
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
Zonau
miasmatic 40
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
bastonante 2
Blunt
ShieldBash
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
AtExpandLarge
da lanciatore 3
ShieldSurfingslipperinessDown
AtExpandLarge
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
del viaggio 7
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
militare 12
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
cavalleresc 18
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da stalboblin 20
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
Bone
da lizalfos 22
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
Bone
rugginos 5
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
scucchiaiante 4
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
sovran 24
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
della foresta 16
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da Zora 12
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da Gerudo 17
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
piume in volo 13
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
della prontezza 15
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
incendiari 2
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
Torch
frondos 2
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
della guardia 30
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
boomerante 8
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
dei tesori 28
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
eburne 24
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
eroic 17
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
boomerante 16
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
degli Zonau 6
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
Zonau
bastonante 4
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
boomerante 6
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
del viaggio 5
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
boomerante 8
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
resistente 5
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
rinforzat 14
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
militare 6
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
cavalleresc 7
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
della prontezza 6
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
sovran 10
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
della foresta 7
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da Zora 6
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da Gerudo 8
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
piume in volo 6
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
da guardia reale 22
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
magic 6
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
degli Zonau 7
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
Zonau
degli Zonau 10
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
Zonau
miasmatic 41
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
frondos 2
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
bastonante 4
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
ShieldBash
ShieldBashAnmChange
ShieldBash
Palla 1
Blunt
ShieldSurfingslipperinessDown
TorchNoBurning
ShatterWeapon
ShieldBash